Plus Profiles
In English Cesky Hungarian(Magyar) Polska Italian
STILANALYS GENERELL

Användningsområden
Instrumentet är avsett att ge en översiktlig bild av den tillfrågades agerande. Syftet är att det skall kunna användas i alla sammanhang, där man antingen vill få en upp­fattning om en persons beteende i arbetet och/eller öka personers insikt om sig själva. Rekrytering, grupputveckling och utveck­lings­samtal är exempel på relevanta områden.

Stilbegreppet

Var och en av oss har sitt sätt att bete sig och sitt sätt att hantera olika arbets­­situationer - sin stil. Den generella stilanalysen beskriver hur en viss person tenderar att bete sig och var han har sina styrkor och svag­heter. Det handlar här alltså om det faktiska beteendemönstret, hur personen ifråga beskriver sitt eget sätt att agera i den arbetssituation som han för tillfället befinner sig i.

Modell

Alla Ehdin & Partners instrument bygger på en väl utvecklad modell avsedd för modernt skandinaviskt arbetsliv. Grundtanken i den modellen är att situa­tioner och beteende kan beskrivas och avgränsas med hjälp av några centrala dimen­sioner och aktivitetsområden. Dessa bestämmer det hand­lings­utrymme både verksamheter och individer har. Hur man orienterar sig och vad man prioriterar inom denna ram, är avgörande för effektiviteten i agerandet.

Den generella stilanalysen beskriver mönstret av åtta olika handlings­sätt eller stilar. Den är till skillnad från Stilanalys/Management (se sär­skild instru­ment­information) avsedd att kunna användas även i samman­hang där ledar­aspekter inte är framträdande.

Design

Stilanalysen består av åttio block om två påståenden. Ur varje block väljer en tillfrågade det påstående som stämmer bäst med hans eget sätt att agera.

Analysen presenteras i en profil, som ger en bild av hur den tillfrågade tenderar att agera och vilka situationer som är hans starkare och svagare sidor.

Normeringen baseras på något mer än 100 svenska säljare och chefer.

© Copyright PLUS Management Profiles AB    Webbkarta